Semalt hünärmeni iň oňat gyryş web sahypalaryny kesgitleýär

Web gözlemek, dürli web sahypalaryndan onlaýn maglumatlary köp tapmaga synanyşýan web gözlegçiler we korporasiýalar üçin peýdaly prosedura. Aşakda web gözlegçilerine ajaýyp gözleg gurallaryny hödürleýän iň gowy 7 web sahypasy bar.

1. Oktoparse

Ulanyjylary dürli web sahypalaryndan zerur maglumatlary alyp bilýän gaty täsirli gyryjy platforma. Birnäçe wariantly ýönekeý platforma ulanýar. Mysal üçin, saýtda nädip gezmelidigini bilmeýänler üçin gaty ýönekeý gurallary hem hödürleýär.

2. Gyryjy

Web gözlegçilerine birnäçe çykarmak mümkinçiligini berýän aňsat web gyryjy gural. Netijede, zerur maglumatlary tapmak we saklamak üçin ajaýyp onlaýn gözleg geçirip bilerler. Scraper, ulanyjylaryna kiçi XPaths-y awtomatiki usulda döretmäge mümkinçilik berýän mugt web çykarmak guralydyr .

3. ParseHube

Bu, ulanyjylaryna ajaýyp mümkinçilikleri hödürleýän başga bir ajaýyp web döwmek platformasydyr. Mysal üçin, esasan Ajax we JavaScript tehnologiýalaryny ulanýan web sahypalaryny goldaýar. ParseHube resminamalary tapmak we derňemek üçin ösen usullary ulanýar. Bu programma Linux we Windows ýaly ulgamlary goldaýar. Visual Scraper Bu ýönekeý we düşnükli interfeýsi hödürleýän ýönekeý web çykarmak toplumy. Ulanyjylary webdäki dürli web sahypalaryndan zerur bolan hakyky maglumatlary aňsatlyk bilen tapyp bilerler. Mundan başga-da, ulanyjylaryna belli bir wagtda bir günüň içinde durmuşa geçiriljek taslamasyny meýilleşdirmek mümkinçiligini berýär. Şeýle hem maglumatlary gowşurmak hyzmatlaryny hödürleýär.

4. Webhose.io

Webhose.io, ulanyjylaryň özleri üçin önümler bilen sanawlar, aragatnaşyk maglumatlary, bahalar we ş.m. ýaly ähli möhüm maglumatlary kompýuterinde aýratyn formatda ýygnap bilýän gözleg toplumydyr. Mundan başga-da, käbir filtrleri ulanyp, birnäçe dilde onlaýn mazmundan käbir açar sözleri çykarmak mümkinçiligini hödürleýär.

5. Import.io

Web gözlegçiler, hiç hili kod ulanmazdan bu web çykarmak platformasyny aňsatlyk bilen ulanyp bilerler. Aslynda, öz maglumatlar bazalaryny döredip bilerler. Mysal üçin, birnäçe web sahypasyndan zerur maglumatlary tapmak üçin gözläp bilerler, soňra bolsa maglumatlar bazalarynda faýllarda saklap bilerler. Adamlar birnäçe web sahypasyny döwüp, birnäçe minutda netijelerini alyp bilerler.

6. Mazmuny ele alyjy

Ulanyjylaryna ajaýyp web çykarmak gurallaryny berýär. Netijede, köp kärhanalar öz agentlerini ulanyp, zerur bolan ähli mazmuny ýygnamak üçin dürli ýokary dinamiki web sahypalaryndan maglumatlary ýygnaýarlar. Şeýlelik bilen, bäsdeşlerini ýeňip geçmek we kompaniýasynyň işini ýokarlandyrmak üçin ähli maglumatlary seljerip bilerler. Soň bolsa, ulanyjylar ähli maglumatlary kompýuterlerinde dürli maglumatlar bazasy formatlarynda saklap bilerler. Ulanyjylar ýygnan maglumatlaryň hemmesini öz isleglerine görä alyp bilerler.

7. UiPath

Ulanyjylaryna ajaýyp awtomatlaşdyryş gurşawy bilen üpjün edýän awtomatiki web galyndy programma üpjünçiligi. Web gözlegçiler, bu programmany robot iş akymlarynyň çalt we aňsat konfigurasiýasy bilen gurup bilerler. UiPath-yň ajaýyp gurallary giňeldilip we açyk bolup, web gözlegçilerine birnäçe prosesi awtomatlaşdyrmaga we bukjalarynda saklamaga mümkinçilik berýär. Mundan başga-da, ygtybarly kitaphana awtomatizasiýany web gözlegçileri üçin täsirli tejribe edýär.

mass gmail